Основица за обрачун плате запосленика буџетских корисника утврђена у износу од 900,00 КМ

Основица за обрачун плате запосленика буџетских корисника утврђена у износу  од 900,00 КМ

Влада Брчко дистрикта Босне и Херцеговине је на 34. редовној сједници на приједлог
Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ усвојила Одлуку о висини основице за
обрачун плата запосленика буџетских корисника Брчко дистрикта БиХ. Висина
основице за обрачун плата запосленика буџетских корисника утврђује се у износу од
900,00 КМ.
Овом одлуком утврђена је висина основице за обрачун плата запослених у органима
јавне управе и институцијама Брчко дистрикта БиХ, запослених у Правосуђу Брчко
дистрикта БиХ, Полицији Брчко дистрикта БиХ, корисницима буџетских средстава у
Скупштини Брчко дистрикта БиХ, Изборној комисији Брчко дистрикта БиХ и
Канцеларији за ревизију јавне управе и институција Брчко дистрикта БиХ за 2024.
годину.
„С обзиром на то да је Влада РС-а донијела одлуку о висини најниже плате у РС-у у
2024. години у висини од 900,00 КМ те ова плата представља вишу најнижу плату у
ентитетима, потребно је извршити усклађивање основице за обрачун плата са овим
износом“, истакла је директорка Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ Јања
Гељић.
Ова одлука примјењује се на обрачун плате за наредни мјесец од дана усвајања Одлуке
о измјени Буџета Брчко дистрикта БиХ за 2024. годину.
Чланови Владе су на данашњој сједници одобрили амандмане на Нацрт закона о
измјенама и допунама Закона о Полицији Брчко дистрикта БиХ. Наведени нацрт закона
данас се налази на дневном реду Скупштине Брчко дистрикта БиХ.

Усвојена је Одлука о утврђивању накнаде за обављање посебних послова у органима
јавне управе.
На приједлог Одјељења за јавни регистар, Одјељења за расељена лица, избјеглице и
стамбена питања, Одјељења за стручне и административне послове, Одјељења за
просторно планирање и имовинскоправне односе, Одјељења за образовање, Одјељења
за комуналне послове и Канцеларије за управљање јавном имовином разматрани су и
извјештаји о закљученим уговорима, уговореним пословима, утрошеним средствима и
резултатима спроведене анализе и оцјене ефективности и ефикасности обављених
послова у 2023. години.

Share via
Copy link
Powered by Social Snap